کدام یک از دانش های زیر به ما کمک می کند تا از چگونگی زندگی مردم در مکان های مخت

کدام یک از دانش های زیر به ما کمک می کند تا از چگونگی زندگی مردم در مکان های مختلف آگاه شویم؟" جغرافیا" پاسخ درست است

تاریخ
جغرافیا
مدنی
علوم
/ 0 نظر / 9 بازدید