# گیاهان_نیتروژن_مورد_نیازشان_را_بیشتر_به_چه_صورت_ج