# اگر_عابری_را_ببینید_که_عصای_سفید_در_دست_دارد_به_چه