سلول های ریشه هویج فاقد کدام مورد زیر است؟

سلول های ریشه هویج فاقد کدام مورد زیر است؟
جواب : گزینه سوم " کلروپلاست" صحیح است

دیواره سلولی
غشای سلولی
کلروپلاست
میتوکندری
/ 0 نظر / 9 بازدید