کدام شاه ایرانی مورد احترام زیاد یونانیان, یهودیان و بابلیان بود؟

کدام شاه ایرانی مورد احترام زیاد یونانیان, یهودیان و بابلیان بود؟
جواب" "کوروش"

کوروش
شاه عباس
مردوک
بردیا 
/ 0 نظر / 3 بازدید