در سلول های گیاهان مواد قندی به چه صورت ذخیره می شوند؟

در سلول های گیاهان مواد قندی به چه صورت ذخیره می شوند؟
گزینه سوم بصورت " نشاسته " صحیح است

گلوکز
ساکارز
نشاسته
گلیکوژن
/ 0 نظر / 8 بازدید