دولت بیزانس با کدام دولت ایرانی همزمانی داشت؟

دولت بیزانس با کدام دولت ایرانی همزمانی داشت؟
گزینه نخست " ساسانیان " پاسخ درست این پرسش می باشد

ساسانیان
هخامنشیان
پهلوی
قاجار
/ 0 نظر / 4 بازدید