عمل فتوسنتز در گیاهان به عهده کدام اندامک است؟

عمل فتوسنتز در گیاهان به عهده کدام اندامک است؟
گزینه آخر " کلروپلاست " صحیح می باشد

میتوکندری
واکوئل
لیزوزوم
کلروپلاست
/ 0 نظر / 4 بازدید