رنگ قرمز چغندر به علت انباشته شدن ماده رنگی در کدام اندامک است؟

رنگ قرمز چغندر به علت انباشته شدن ماده رنگی در کدام اندامک است؟
گزینه دوم " واکوئل " صحیح است
میتوکندری
واکوئل
هستک
دیواره سلولی
/ 0 نظر / 3 بازدید