عمل فتوسنتز در کدام قسمت از برگ انجام می شود؟

عمل فتوسنتز در کدام قسمت از برگ انجام می شود؟
جواب صحیح گزینه دوم " میانبرگ " صحیح می باشد
اپیدرم
میانبرگ
رگبرگ
آوندهای آبکشی
/ 0 نظر / 7 بازدید