اولین مرحله روش علمی کدام گزینه است؟

اولین مرحله روش علمی کدام گزینه است؟
پاسخ صحیح گزینه سوم "تعریف مسئله" صحیح است
جمع آوری اطلاعات
فرضیه سازی
تعریف مسئله
نظریه سازی
/ 0 نظر / 9 بازدید