کدام یک از عوامل زیر به ترتیب افزایش دهنده پوسیدگی و کاهش دهنده پوسیدگی هستند؟

کدام یک از عوامل زیر به ترتیب افزایش دهنده پوسیدگی و کاهش دهنده پوسیدگی هستند؟
پاسخ این پرسش گزینه دوم است " اکسیژن – کاهش رطوبت "

کاهش دما – اکسیژن
اکسیژن – کاهش رطوبت
کاهش دما – رطوبت کافی
رطوبت کافی – افزایش دما
/ 0 نظر / 9 بازدید