گیاهان نیتروژن مورد نیازشان را بیشتر به چه صورت جذب می کنند؟

گیاهان نیتروژن مورد نیازشان را بیشتر به چه صورت جذب می کنند؟
پاسخ : بصورت " نیترات" نیتروژن مورد نیازشان را بیشتر جذب می کنند

آمونیاک
گاز نیتروژن
نیترات
نیتریت
/ 0 نظر / 4 بازدید