کدامیک از موجودات زیر فاقد ساختار سلولی است؟

کدامیک از موجودات زیر فاقد ساختار سلولی است؟
پاسخ: "ویروس" فاقد ساختار سلولیست


باکتری
قارچ
ویروس
باکتری و ویروس و قارچ
/ 0 نظر / 3 بازدید