کدام گروه از مواد نسبت به افزایش دما حساسیت بیشتری از خود نشان می دهند؟

کدام گروه از مواد نسبت به افزایش دما حساسیت بیشتری از خود نشان می دهند؟
گزینه سوم " پروتئین ها " پاسخ صحیح این سئوال است

هیدرات های کربن
لیپیدها
پروتئین ها
اسیدهای نوکلوئیک
/ 0 نظر / 8 بازدید